top of page

Zpráva z tiskové konference Petry Kolínské

k dokumentu „Kritické vyhodnocení Metropolitního plánu“

 

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a zároveň určený zastupitel pro Metropolitní plán Mgr. Petra Kolínská dnes na tiskové konferenci informovala o svých postojích k projednání Metropolitního plánu. Svoji argumentaci opřela o  připomínky obsažené v materiálu “Kritické vyhodnocení Metropolitního plánu” Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Kolínská souhlasí s obsahem nepodepsaného dokumentu, ke kterému se dnes přihlásil Ing. Vojtěch Novotný, PhD. z Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování.

 

Dokument, uložený usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 12.4.2016 ke zpracování radní Janě Plamínkové s termínem 6.9.2016, zadala Kolínská týmu kritiků procesu zadání a přípravy Metropolitního plánu. Přesto jej Novotný označil za „nezainteresovaný“. Tým z FŽP zpracoval vyhodnocení na základě neuvedených podmínek během tří týdnů (!). Pořízení tohoto dokumentu na základě usnesení z jiné fáze přípravy Metropolitního plánu se jeví jako účelové. Nad tehdy odevzdanou první verzí plánu (verze 1.1 – 2016) byly vedeny odborné diskuze, jejichž výsledky jsou již do předané verze plánu (verze 3.3 – 2018) zapracovány.

 

Celá prezentace se nesla v duchu podobně zavádějících a matoucích informací. Náměstkyně Kolínská začala svůj výstup porovnáním prvorepublikového regulačního plánu se socialistickou verzí územního plánu z 80.let minulého století a návrhem Metropolitního plánu. Ukázala výřezy tří různých lokalit, které označila za Dejvice. Zobrazení rozvojového území „Pražské čtvrti“ v Hlubočepech z Metropolitního plánu porovnávala s prvorepublikovým urbanismem Vítězného náměstí v Dejvicích a nazvala jej „rudým flekem“ přejatým ze socialistického přístupu k plánování. Zbytečná nepochopení obsahu Metropolitního plánu způsobila převážnou většinu ostatních připomínek, uvedených na tiskové konferenci. Petra  Kolínská jim mohla předejít dotazem a konzultací s pořizovatelem nebo zpracovatelem plánu.

 

Petra Kolínská pokračuje v praxi politického zasahování do procesu přípravy Metropolitního plánu, se kterou přišel bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Nyní svou činnost rozšířila o zasahování do pravomocí pořizovatele. Podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj k Stavebnímu zákonu má „určený zastupitel napomáhat úspěšnému pořízení ÚP a jeho projednání v zastupitelstvu bez zbytečných komplikací a zdržování zejména včasným přenosem informací mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu“.

O ovlivňování průběhu projednání, přípravě a organizaci připomínek a předjímání jejich vyhodnocení určeným zastupitelem se metodika MMR nikde nezmiňuje. Dalším, zjevně nadbytečným posudkem k Metropolitnímu plánu se Kolínská pouze snaží dodat legitimitu nepřípustným stranickým zásahům Zelených do přípravy plánu.

 

Moderátor umožnil pouze tři dotazy k prezentaci. K prvnímu dotazu Kolínská zdůvodňovala pořízení „Kritického vyhodnocení“ starým usnesením Rady a mírně se distancovala od zavádějící kampaně spolku Arnika, vedené proti Metropolitnímu plánu, kterou eufemicky označila jako „nemístnou hyperbolu“. K druhému dotazu shrnula, že Metropolitní plán je sice v souladu se Zadáním, ale vytkla mu řadu negativ. Na třetí dotaz, zda zpracovatel vyhodnocení zohlednil též programový projekt hl. m. Prahy „Metodika zadávání územních plánů“, zpracovaný Fakultou architektury ČVUT jako podklad pro hodnocení územního plánu na základě současných poznatků a přístupů, odpověděl Vojtěch Novotný, že o dokumentu sice ví, ale jeho obsah podle něj vzhledem k časové souslednosti „nebyl relevantní“.

 

25.6.2018
Martin Kloda, architekt a doktorand na FA ČVUT

 

 

 

POZNÁMKA:

Nový územní plán Prahy - Metropolitní plán (MPP) zpracovala Kancelář metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) pod vedením prof. Ing. arch. Romana Kouckého.
Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zastoupený Ing. Martinem Čemusem.
Zadavatelem Metropolitního plánu je Zastupitelstvo hl.m. Prahy, které zároveň po projednání schvaluje definitivní verzi Metropolitního plánu.

Politickou odpovědnost za projednání Metropolitního plánu nese náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a zároveň určený zastupitel pro Metropolitní plán Petra Kolínská.
 

bottom of page