top of page

Otevřený dopis dárcům a podporovatelům spolku Arnika

 

 

Česká společnost je postižená rychlým střídáním elit a jejich ještě rychlejší degenerací. Ani spolky a neziskové organizace nejsou imunní proti etickému a osobnímu selhávání. Ekologický spolek Arnika spolu s řadou menších aktivistických uskupení spustil v souvislosti s odevzdáním návrhu územního plánu Prahy – Metropolitního plánu – k veřejnému projednání dezinformační kampaň, zacílenou na vytváření strachu a nedůvěry ve společnosti. Zneužívá tím poměrně složité a nesnadno uchopitelné téma územního plánování města k vytváření dojmu vlastní nezastupitelné role „hlídacího psa“ nespecifikovaného veřejného zájmu, aniž by měl k zodpovědnému a odbornému dialogu nad územním plánem profesní erudici.

 

Problematika urbanismu, územního rozvoje měst a kvality vystavěného prostředí člověka není cílem působení Arniky, uvedeným v jejím statutu. Na svých webových stránkách spolek uvádí: „Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.“

 

Kampaň Arniky, namířená proti přípravě Metropolitního plánu, je vedená různými kanály i
na dalších webech spolku. Z organizačního rámce není patrné, zda jde o aktivity programu „Centrum pro podporu občanů“, pobočky „Arnika Praha“ nebo o kmenovou aktivitu spolku, zaměřeného primárně na téma ochrany přírodního bohatství. Příspěvky v kampani proti Metropolitnímu plánu se navzdory proklamovaným cílům neopírají o komplexní a odborné argumenty. Devizou členů spolku, stojících za kampaní, jsou pouze procesní a obstrukční zkušenosti založené na nepřehledném a nepředvídatelném způsobu územních a stavebních řízení v Česku.  Další zdroje pro vytváření dezinterpretcí mohou těžit z některých vyhrocených a jednostranných názorů jednotlivých kritiků Metropolitního plánu. Hlasitou rétorikou, šířenou v souladu s třetím pilířem činnosti spolku, se snaží pasovat sebe sama do pozice mluvčího celého neziskového sektoru, odborné a široké veřejnosti. Nic z toho však neodpovídá skutečnosti. Kampaň Arniky se neopírá o odborné názory na současný stav územního plánování v Česku a v Západním světě, nereprezentuje spektrum profesních a zájmových sdružení, ani nerezonuje v široké veřejnosti.

 

Nabízí se vysvětlení, že dlouhodobá aktivita některých členů spolku není motivována naplňováním deklarovaných cílů Arniky, ale fundrisingem založeným na klamání a strašení veřejnosti. Praha je díky své výjimečné pozici v rámci republiky ideálním cílem pro takový typ kampaně. V souladu s vyjádřením IPR konstatujeme, že spolek Arnika jde ve svých tvrzeních na adresu Metropolitního plánu daleko za hranici pravdivosti a dobrých mravů. Z předchozí činnosti pobočky „Arnika Praha“ a programu „Centrum pro podporu občanů“ vyplývá, že to není neobratnost, ale účel. Vyvolávání negativních emocí a strachu nepřispěje k věcné diskuzi nad návrhem Metropolitního plánu a nepřinese vyšší kvalitu vystavěného prostředí v Praze a dalších městech naší země.

 

Prosíme Vás, abyste jako podporovatelé aktivit spolku Arnika věnovali zvýšenou pozornost skutečnému přínosu Vašich darů pro českou společnost a žádali podrobnou analýzu jejich vynakládání v souladu s deklarovanými cíli spolku, zejména s ohledem na proklamovanou odbornost. Územní plánování je velmi komplexní a náročná disciplína, procházející neustálým vývojem. Vytváření atmosféry nedůvěry a strachu pomocí záměrného zplošťování a překrucování informací, tak jak je předkládá spolek Arnika, nemůže vést k pozitivním důsledkům.

 

odkazy:
http://arnika.org/metropolitni-plan-chce-umoznit-developerum-zastavet-vetsinu-parku-a-zelenych-ploch-prahy

http://www.iprpraha.cz/reakcenaarniku

 

24.5.2018
spolek Člověk a Prostor

Martin Kloda, architekt a doktorand na FA ČVUT

bottom of page